คลินิกรักษ์สมอง สบยช.บริการผู้สูงวัย

คลินิกรักษ์สมอง สบยช.บริการผู้สูงวัย

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด โดยได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกรักษ์สมองขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยยาและสารเสพติด ซึ่งจะมีการประเมินคัดกรองด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมรวมถึงสุขภาพฟันในคนไข้อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ทั้งคนไข้โรคทั่วไป ครอบครัวกรมการแพทย์ (DMS Family) และคนไข้ยาเสพติดอย่างครอบคลุม

สุขภาพ

โดยให้บริการตรวจรักษาไมเกรน โรคปวดศีรษะอื่นๆ ปัญหาเรื่องความทรงจำ โรคลมชัก อาการเคลื่อนไหวผิดปกติ ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมในผู้สูงอายุ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลโทร.0-2531-0080-8 ต่อ 420 หรือที่ สบยช. จ.ปทุมธานี ในวันและเวลาราชกา